Recep Şentürk

Supervised Theses

 • Çok Dinli Toplumlarda Farklılık Yönetiminde İslam'ın Rolü: Uganda Dinler arası Konseyi Örneği

 • THE HOLISTIC APPROACH TO KNOWLEDGE AND EDUCATION IN IMĀM ABŪ HĀMID AL-GHAZĀLĪ'S SYSTEM OF THOUGHT

 • The Role of Religious Leaders in the Process of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: The Case of Bosnian Imams

 • Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville' in Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme

 • 16. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı ve Açe Sultanlığı ilişkileri

 • Sekülerleşmenin sonu mu? Peter Berger ve Bosna – Hersek örneğinde sekülerleşmenin sonu tartışması

 • Dil politikaları ve medeniyetsel meydan okumalar: Çağdaş Fas'ta Amazigh hareketi

 • Fârâbî'den Taşköprîzâde'ye: İslam medeniyetinde ilimler tasnifinin gelişimi

 • Mana oluşumunda iç ve dış bağlam ilişkisi: Abdülkahir el-Cürcani ile Saussure karşılaştırması

 • Medeniyetleşmenin kesişme noktasında Balkanlar: Destekçiler ve muhalifler arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık

 • Modern Avrupa fiziğinin Osmanlı Devleti'ne geçişi: Başhoca İshak Efendi'nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye'sinde ısı ve elektrik bahisleri

 • İslam medeniyetinin yaşadığı krizlere malezyalı Müslümanlardan tepkiler

 • Yumuşak güç unsuru olarak Türk dış politikasında medeniyet söylemi (2002-2014)

 • Belçika Flaman Bölgesi siyasi partilerin çokkültürlülük programları

 • Edep ve medenilik: Fetih veya terbiye olarak medeniyet

 • Hanefî ve Şafiî mezhebine göre devlet başkanının yetkileri: Tuhfetü't-Türk örneği

 • Kök hücre çalışmaları ve etik Türkiye'de insan embriyosundan elde edilen kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda etik sorunlar

 • Uluslararası ilişkilerde insani diplomasinin rolü: Türkiye-Somali örneği

 • The circle of justice as a tool of opposition in the Ottoman political thought from Lütfi Paşa to İbrahim Müteferrika

 • Implementation of Islamic Law in Europe: Improving relations with the Muslim world and integrating muslim minority in Europe

 • The concept of state in Said Haim Pasha and Ziya Gökalp

 • The contested role of Turkish Constitutional Court between law and politics